Opus humanas zoom

Zoom

Visio, Missio, Resilienssi, Rakkaus ja Monikulttuurinen osaaminen

"Rakkaus, inhimillisyys ja yhteisöllisyys ovat avaimia tehokkaaseen ja tuottavaan työhön, jonka hintana ei ole yksilön väsyminen, uupuminen ja toivottomuus."

Visio

Visiomme on, että yhä useampi tulee kutsutuksi yhteisöön ja saa ja haluaa antaa oman panoksensa yhteisen hyvän ja luomakunnan hyväksi

Missio

Missiomme on kutsua ihmisiä yhteen inhimillisyyden ja rakkauden ääreen tekemään niitä asioita, joita he osaavat ja joista on iloa ja hyötyä kaikille. Yhdessä tekeminen lisää hyvinvointia ja toimintakykyä ja vähentää yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. Rakkaus, inhimillisyys ja yhteisöllisyys ovat avaimia tehokkaaseen ja tuottavaan työhön, jonka hintana ei ole yksilön väsyminen, uupuminen ja toivottomuus.

Resilienssi

Resilienssi eli joustavuus tarkoittaa ihmisen ja yhteisön kykyä säilyttää ja vahvistaa toimintakykyä ja toivoa muutoksissa. Resilienssi muodostuu kahdesta osasta: ihmisen biologisista, perinnöllisistä ja elämänkaaren ympäristötekijöistä, joihin voimme vaikuttaa joiltain osin. Nykyhetken resilienssi, joka on yksilön ja yhteisön toimintakyvyn kannalta olennaista, on konstruktio, jonka osatekijät ovat ihmisyys, jaettu ihmisyys, hengellinen ja henkinen ulottuvuus ja resurssit. Resilienssin osatekijöiden tunnistaminen ja harjoittaminen lisäävät hyvinvointia. Osatekijöiden vahvistamisen kautta vahvistamme resilienssiä ja toimintakykyämme muutoksissa, ja kykenemme säilyttämään toivon tunteen elämässämme.

Rakkaus

Rakastaminen ja rakastetuksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita. Kokemus rakkaudesta on ihmisen toivon taustalla ja selittää osaltaan, miksi toiset selviävät vastoinkäymisistä paremmin kuin toiset.  Kun rakkauteen liittyvät perustarpeet on tyydytetty, meissä syntyy halu liittyä, jakaa omastamme ja tavoitella unelmiamme. Rakkauden moninaisuuden ymmärtäminen auttaa näkemään, että rakkaus on ulottuvillamme joka hetki.

Kokemus rakkaudesta on merkittävin yksilön resilienssiä selittävä tekijä. Käsitys rakkaudesta sen sijaan on useimmilla hyvin suppea ja sen vuoksi kokemus rakkaudesta voi olla hauras, ja sitä leimaa menettämisen pelko. Seitsemän tapaa rakastaa on rakkauden ruumiinavaus, jonka myötä opimme rakastamaan monipuolisemmin, laajemmin ja luottavaisemmin. Rakkaudellisessa ilmapiirissä yksilö ja yhteisö toimii luovasti, tuottavasti ja luomakunnasta kestävällä tavalla huolehtien.

Monikulttuurinen osaaminen

Monikulttuurisen erityisosaamisen ydin on samankaltaisuuden tunnistamisessa kieli- ja kulttuurieroista huolimatta. Monikulttuurisissa kohtaamisissa korostuvat toisen kunnioittaminen, luottamuksen rakentaminen ja avoimuus. Monikulttuurinen erityisosaaminen työelämässä mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön erilaisista kulttuuritaustoista huolimatta. Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat edellytyksiä tulokselliselle työlle.